ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตบหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตบหลัง*, -ตบหลัง-

ตบหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบหลัง (v.) pat on the back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I gave him a pat on the back... and that's that.ตบหลังเขาเบาๆ แล้วมันก็แค่นั้น
Ain't nothing but a pat on the back, boysนิดหน่อยน่ะ แค่โดนตบหลังเบาะๆ
I think we should all pat each other on the backs for a job well done so far.ผมคิดว่าเราควรจะ ตบหลังตบไหล่กัน สำหรับงานที่เราได้ทำมาแล้ว
The way the prados are knocking them back, they're not going anywhere soon.ดูจากที่พวกพราโด้ตบหลังกันแล้ว พวกเขาคงไม่ไปไหนเร็วๆ นี้แน่
Now, sit him down straight, and gently pat him on his back.ตอนนี้ ให้เค้านอนตรงๆ และค่อยๆตบหลังเค้าเบาๆ
Today... you've got doctor do-over there ready to pat you on the back for talking to an empty chair.วันนี้ เธอมาหาหมอจนได้ พร้อมที่จะตบหลังคุยกันกับเก้าอี้ที่ว่างเปล่า
No, he just, uh, gave me a pat on the back.เปล่า เขาแค่ เอ่อ ตบหลังปลอบใจน่ะ
Used to pat me on the back a lot.มันเคยตบหลังข้าหลายครั้ง
Used to pat me on the back a lot.ชอบตบหลังข้าเสียบ่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตบหลัง
Back to top