ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตบท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตบท้าย*, -ตบท้าย-

ตบท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบท้าย (v.) end up with Syn. ปิดท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The coup de grâce...- เยี่ยมเลย ตบท้ายงานด้วย
Those frogs eat foie gras, and gargle red wine.กบที่กินตับห่าน แล้วตบท้ายด้วยไวน์แดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตบท้าย
Back to top