ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตด*, -ตด-

ตด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตด (v.) fart Syn. ผายลม
ตด (n.) fart See also: air discharge from the anus
ตด (n.) Pherosophus Syn. แมลงตด, ขี้ตด
English-Thai: HOPE Dictionary
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
autohypnosis(ออโทฮิพโน'ซิส, -ทิสซึม) การสะกดจิตด้วยตนเอง. authypnotic adj. (self-induced hypnosis)
cava(เค'วะ) n. หลอดโลหิตดำใหญ่, See also: caval adj.
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
clef(เคลฟ) n. เครื่องหมายโน๊ตดนตรี
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
devein(ดีเวน') vt. เอาเส้นโลหิตดำออก
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
fart(ฟาร์ท) n. ตด,การผายลม,บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก,ผายลม
gaul(กอล) n. เขตดินแดนในยุโรปตะวันตกสมัยโบราณ
hinterlandsเขตด้อยเจริญของประเทศ,เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
htmlคำย่อ hepertext make-up protocol หมายถึงภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ (home page) และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บ (world wide web) ในอินเตอร์เน็ตดู hypertext ประกอบ
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
main lineเส้นสำคัญของถนน,หลอดโลหิตดำหลอดสำคัญที่ผู้ติดยาใช้เป็นทางฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
mainline(เมน`ไลน) vt.,vi. ฉีดยา เข้าไปในเส้นโลหิตดำ., See also: mainliner n.
patch testการทดสอบภูมิแพ้โดยการปะตัวทำให้แพ้ (allergen) เข้ากับผิวหนังแล้วสังเกตดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้เกิดขึ้นไหม
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable
ps/2(พีเอส/ทู) ย่อมาจาก personal system 2 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่น 2 เตรียมไว้ให้ใช้ตัวประมวลผลชนิด 32 บิตด้วย
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag
sane(เซน) adj. มีสุขภาพจิตดี,มีเหตุผล,มีจิตปกติ,มีสติ,มั่นคง,มีสุขภาพดี, See also: sanely adv. saneness n., Syn. normal,rational
syzran(ซิซ' ร่าน) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันออกของโซเวียตด้านยุโรป
turbo cเทอร์โบซี เป็นชื่อตัวแปลภาษาซี (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตดู C ประกอบ
varicose(แว'ระโคส) adj. ใหญ่หรือบวมโตผิดปกติ,โป่งขด,เกี่ยวกับโรคหลอดโลหิตดำโป่งขด
vein(เวน) n. เส้นโลหิตดำ,สายแร่,ทางแร่,ลำเหมือง,เส้นใบไม้,เส้นบนปีกแมลง,ลายเนื้อไม้,สายเนื้อหิน,อารมณ์,นิสัย,ลีลา. vt. ทำให้มีลายเส้น.
venous(วี'เนิส) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิต,ประกอบด้วยเส้นโลหิตดำ,มีลักษณะของเส้นโลหิตด
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
English-Thai: Nontri Dictionary
clef(n) ตัวโน้ตดนตรี
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล
sanity(n) การมีสุขภาพจิตดี,ความปกติทางจิตใจ
vein(n) เส้นโลหิตดำ,เส้นใบไม้,ปีกแมลง,สายแร่,ลายเนื้อไม้,อารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conquestการพิชิตดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluorides, Acidulatedแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Butylated Hydroxyanisoleบิวทิเลตเทตไฮดรอกซิอนิซอล,บิวทิลเลทเตคไฮดรอกซีแอนิโซล,บิวธิเลทเตดไฮดรอกซิอนิโซล [การแพทย์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
omnivoreผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์, สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้โดยได้รับพลังงานจากการกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน ไก่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow-off (sl.) ตด
chuff (sl.) ตด See also: ผายลม
drop one (sl.) ตด
float an air biscuit (sl.) ตด
guff (sl.) ตด See also: ผายลม
let one go (sl.) ตด Syn. let one rip
let one rip (sl.) ตด Syn. let one go
raspberry (sl.) ตด See also: ผายลม Syn. to blow a raspberry tart
to blow a raspberry tart (sl.) ตด See also: ผายลม Syn. raspberry
trump (sl.) ตด See also: ปล่อยตด
cut the cheese (sl.) ตด (คำหยาบ) See also: ผายลม
cut the mustard (sl.) ตด (คำหยาบ) See also: ผายลม
alms-seeking (adj.) ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
back country (n.) เขตด้อยความเจริญของประเทศ See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
cardiopulmonary resuscitation (n.) การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก See also: การทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งโดยการเป่าลมเข้าทางปากและใช้มือปั๊มที่หน้าอกหลายๆ ครั้ง Syn. kiss of life, mouth-to-mouth resuscitation
Dutch oven (sl.) การตดเข้าไปในผ้าห่มที่มีผู้อื่นคลุมโปงอยู่
electric chair (n.) การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
electrocute (vt.) ประหารชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้า See also: ประหารชีวิตด้วยการให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า Syn. execute
fa (n.) ระดับเสียงที่ 4 ของโน้ตดนตรี (ซึ่งปกติมี 7 ระดับเสียง) See also: ระดับเสียง ฟา
fanny fart (sl.) เสียงคล้ายเสียงตดที่เกิดขึ้นจากอวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't have time to observeฉันไม่มีเวลาสังเกตด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fart and give us a clue.ตดซะ แล้วรีบบอกมาเร็วๆ
Sounds like you could use an Alka-Seltzer.ตดออกมายังงั้น ต้องกินอัลกาซัลซ่าแล้วละ
Kept me awake all night.ฉันตดทุกคืนเพื่อระบายแก๊ซ
If we can, they're going to look at our small patch of sanity and they're going to say it was worth it.ถ้าเราสามารถที่พวกเขากำลังจะ ไป มองไปที่แพทช์เล็ก ๆ ของเรามี สุขภาพจิตดี และพวกเขากำลังจะบอกว่ามัน ก็คุ้มค่า
You want to save two lives with one handkerchief.เจ้าต้องการช่วยชีวิตสองชีวิตด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวงั้นรึ.
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม
I've been living this way, only myselfผมได้รับการใช้ชีวิตด้วยวิธีนี้เท่านั้นเอง
Then you grew up by yourself?แล้วนายก็โตด้วยตนเอง?
I can gargle dishwater and fart O Canada at the same time.ทำเสียงบ้าบอ และตดเป็นเพลง"โอ คานาดา" ได้
Evans City is five miles away. We can make it on friggin' fumes.อีแวนส์ซิตี้อยู่ห่างแค่ห้าไมล์ ตดไม่หายเหม็นก็ถึงแล้ว
The New Jersey one. Will this be cash or charge?ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะ จะรับเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตดีคะ
Look, your mother gave me all these people's lives.ดูสิ แม่ท่านทำให้คนพวกนี้ มีชีวิตด้วยล่ะ
23 Highgate Street. Hampstead.ที่ ถนน ไฮท์เกท 23 แฮมเสตด
It was almost midnight by the time Dr. Green got to Hampstead.เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืน ดร. กรีน มาถึงแฮมเสตด
And Hollywood, the shoes fit great!ฮอลลีวู๊ด, รองเท้านายฟิตดีว่ะ!
If I were you, I'd grow eyes in the back of my head.ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะเติบโตดวงตาในด้านหลังของหัวของฉัน
Um, oh, and sometimes Arturo lets me put the little chocolate blobbies on the cookies.บางครั้งฉันก็บอกลูกค้าว่า คุกกี้มีรสช็อคโกแลตด้วย
I'm entitled to diplomatic immunity.ในนามของการทูตด้านความปลอดภัย!
There's diplomatic considerations too.มันขึ้นอยู่กับทางการทูตด้วย
Oh, my God, this is such a shock.โอ้พระเจ้าของฉันนี้เป็นช็อตดังกล่าว
The Detroit variety.มันอยู่ในเขตดีทรอยต์น่ะ
My wife used to fart when she was nervous.เมียชั้นเขาจะตดเวลาเขาหงุดหงิด
She woke up and gone, like, "Was that you?"เขาลุกขึ้นมาว่าชั้นเป็นคนตด ชั้นก็ต้องรับว่าใช่
I said, "Yeah. " I didn't have the heart to tell her. Oh, God. - She woke herself up?ก็ไม่รู้จะบอกว่าไงนี่ ขำจะตาย เขาตดจนตื่นเอง
Life-sucking god of death.ดู! งี่เง่าชีวิตดูดเทพเจ้าแห่งความตาย
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน
Has anything you've done made your life better?มีสิ่งไหนที่เธอทำ/แล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นบ้าง?
I can step off my lifeฉันก้าวออกจากชีวิตดีกว่า
That's why we must eat, drink and make love to life.มาดื่มและสนุกกับชีวิตดีกว่า
Make love as if you don't care. And fart whenever you wish.งั้นบทรักไม่ต้องนุ่มนวล ตดไม่ต้องอั้น
Just tell that deformed Scottish gorilla to shut his fat face.ช่วยไปบอกไอ้กอริลล่าสก็อตด้วยว่า ให้หุบปากซะ
I need a signature on this geometry test, by the way.ผมขอลายเซ็น ในใบสอบเรขาคณิตด้วยครับ
I asked him if he'd farted, and he denied it.ผมเลยถามว่าเขาตดหรือเปล่า เขาก็ปฏิเสธ
He even suggested that I farted and tried to blame me!แถมยังมาบอกอีกว่าผมเป็นคนตด แล้วก็ยัดเยียดให้ผมรับ!
He swore it wasn't him, and I knew it wasn't me...เขาสาบานว่าเขาไม่ได้เป็นคนตด แล้วผมก็รู้ตัวว่าผมไม่ได้ทำ...
And that boy was always farting!แล้วเด็กคนนั้นก็ตดออกมาตลอดเวลา!
You smelled a ghost fart!แล้วยังได้กลิ่นตดผีด้วย!
"You let out a fart, didn't you?""นายตดหรือเปล่าเนี่ย?"
Can this be the future too? Ever see anything like this before?นี่มันเป็นอนาคตด้วยหรือเปล่า เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
That's the cue for a changeover.แอบปรุงค๊อกเทลกุ้งเอง ตดใส่ขนมเมอแรงส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตด
Back to top