ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกแสก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกแสก*, -ตกแสก-

ตกแสก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกแสก (adv.) wear the hair parted in the middle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกแสก
Back to top