ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกเลือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกเลือด*, -ตกเลือด-

ตกเลือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกเลือด (v.) miscarry See also: have a miscarriage, bleed excessively, have an abnormal issue of blood, have an abortion Syn. แท้งลูก
English-Thai: HOPE Dictionary
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
haemorrage(เฮม'มะริจ) n. การไหลออกของเลือด,การตกเลือด. vi. เลือดไหลออกมาก., See also: hemorrhagic,haemorrhagic adj.
hemorrhage(เฮม'มะริจ) n. การไหลออกของเลือด,การตกเลือด. vi. เลือดไหลออกมาก., See also: hemorrhagic,haemorrhagic adj.
hesperidinn. ยาป้องกันการตกเลือดโดยลดความเปราะของเส้นเลือด
vaginal bleedingการตกเลือดทางช่องคลอด
English-Thai: Nontri Dictionary
bleed(vi) หลั่งเลือด,ตกเลือด,เสียเลือด
haemorrhage(n) อาการตกเลือด
hemorrhage(n) อาการตกเลือด,โลหิตไหล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apoplexy๑. การตกเลือดในสมอง๒. การตกเลือดมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bleedingอาการเลือดออก, เลือดไหล, การตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epistaxis; nosebleed; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosebleed; epistaxis; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apoplexyอัมพาตครึ่งซีก, การตกเลือดในสมอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
haemorrhage (vi.) ตกเลือด See also: เลือดไหลไม่หยุด, เลือดออก
hemorrhage (vi.) ตกเลือด See also: เลือดไหลไม่หยุด, เลือดออก
bleed to death (phrv.) ตกเลือดจนตาย See also: เสียเลือดมากจนตาย
haemorrhage (n.) การตกเลือด See also: อาการตกเลือด, อาการเลือดไหลไม่หยุด
hemorrhage (n.) การตกเลือด See also: อาการตกเลือด, อาการเลือดไหลไม่หยุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should have shot that stupid little bleeder a long time ago.ตกเลือดน้อยโง่เป็นเวลานาน แล้ว ฉันอยากจะที่คุณรู้ว่า
I'm gonna shoot the bleeder, dropping me in it.สาเหตุที่ฉันจะยิงตกเลือด ประมาท วางฉันอยู่ในนั้น
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา
Inextricably linked, like Marks Spencer, or bacon and eggs, or foot-and-bloody-mouth.เป็นสิ่งเชื่อมโยงที่แก้ไม่ออก เหมือนมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือเบคอนกะไข่ หรือเท้ากับปากที่แตกเลือดไหล
I'm bleeding like a pig Sorry I can't make itฉันตกเลือดรู้สึกไม่สบาย คงไปไม่ได้แล้ว ขอโทษด้วยนะ
Besides,a sniper is a professional marksman.These guys aren't snipers.มีอาการตกเลือดตามร่างกายและนัยตา เหยื่อตายอย่างทรมาน วิธีการฆ่าเหมือนแสดงละคร
She'll recover, but she has a concussion, broken collarbone and internal bleeding.เธอดีขึ้นแล้ว,แต่กระดูกไหปลาร้าเธอหัก/Nและตกเลือดข้างใน
I never made it to the hospital. There was too much blood.เราไม่คิดที่จะไปโรงพยาบาล แม่ตกเลือดอย่างมาก
They just take their bad with the good.พวกเขาแค่เอาชนะสิ่งชั่วร้ายด้วยความดี บ้าจริง เนื้องอกตกเลือด
If the surgeons didn't remove the diverticulum, it can cause pain, bleeding.ถ้าศัลยแพทย์ไม่ได้ตัดมันออกไป\ มันก็ทำให้ปวดและตกเลือดภายในได้
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง
Bleeding heart. I cut one of those in half this morning.หัวใจตกเลือด ผมตัด แบ่งครึ่งเมื่อเช้านี้
Causing massive hemorrhaging and organ failure.เป็นสาเหตุของการตกเลือดจำนวนมากและความล้มเหลวของอวัยวะ
He's hemorrhaging into his brain stem.- เขาเริ่มตกเลือดในก้านสมองแล้ว ช้าไปรึยังสำหรับสเตียรอยด์
They have to cut your... They cut you open, Dad.แล้วก็ต้องเปิดออกมา พ่ออาจจะตกเลือด หรือไม่ก็...
She's a single mother, supporting three kids, and now she's out of a job.ที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง\ และตอนนี้เธอตกงาน และเมื่อเช้านี้ เด็กอายุ 10 เดือนตกเลือด
But with saltpeter, he could have bled internally from even minor soft tissue damage.แต่ด้วยดินประสิว เขาสามารถตกเลือด จากภายในได้ แม้การฉีกขาดเล็กๆ ของเนื้อเยื่อภายใน
Sounds like a subarachnoid hemorrhage.ดูเหมือนมีอาการตกเลือด ในเยื่อหุ้มสมอง และไขสันหลัง
Now, look.ช่องปาก mucosal ตกเลือด.
Someone's trying to kill you, Tom. They're staying.หลักๆ จากอาการตกเลือด
That would most certainly have caused hemorrhaging in the liver followed by death.แน่นอนว่านั่น จะทำให้เกิดการตกเลือด ในตับและตายในที่สุด
You've had a partial abruption, Ms. Hawk.คุณมีอาการ รกตกเลือด คุณฮอร์ค
If he hadn't been shot, he probably would have died of internal bleeding.หากพวกเขาไม่ถูกยิง คงเสียชีวิตด้วยการตกเลือด
Lynch glassed him. Sorrel bled out.- ลินซ์ใช้ขวดแทงเขา ซอร์เรลล์ตกเลือดตาย
Ed, I think I'm bleeding.เอ็ด, ฉันคิดว่าฉันตกเลือด
The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs.ต่อมหมวกไต อาการตกเลือด สมองจะทำการ หยุดตัวเอง ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนออร์แกน
Internal bleeding would have taken much longer to kill him.การตกเลือดจากภายใน คงกินเวลานานพอ กว่าเขาจะเสียชีวิต
You'd bleed out and die before anyone knew what had happened.คุณจะตกเลือดแล้วตายเสียก่อน ที่คุณคนจะรู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ
The hemorrhaging is getting worse, and the symptom set is widening.ภาวะตกเลือดแย่ขึ้นเรื่อยๆ อาการกำลังลุกลาม
And still there's evidence of skull fracture, hemorrhage, brain swelling.และก็ยังมีหลักฐานของรอยร้าวในกะโหลก อาการตกเลือด การบวมของสมอง
I also know that their subjects have increased risk of intracranial hemorrhage.และยังรู้ด้วยว่าการรักษาของพวกเขา เพิ่มความเสี่ยงการตกเลือดภายใน
There was internal bleeding, massive hemorrhaging.เธอมีอาการตกเลือดภายในอย่างหนัก เสียเลือดมาก
Where it can be repaired inside the 60 seconds it'll take him to bleed to death.และซ่อมจุดปริแตกได้ภายใน 60 วิ ยังไงคงไม่ตกเลือดถึงตายหรอก
Hopefully we'll be able to fix it before you bleed to death.และคาดว่าจะรีบเย็บซ่อม ก่อนที่คุณจะตกเลือดตายซะก่อน
She had an enormous amount of internal bleeding and an elevated heavy metal count in her blood.เธอมีอาการตกเลือดภายในมาก และมีโลหะหนักในกระแสเลือดสูง
Frothy blood suggests a tracheal hemorrhage and the victim fell to his knees but the drainage from the interior wounds is pooled, not smeared so he must have rolled to his side and the shooter steps forward for the kill shot.เลือดที่เป็นฟองแสดงให้เห็นว่า เกิดการตกเลือดในหลอดลม เหยื่อยังคุกเข่าอยู่... แต่เลือดที่ไหลออกมา จากบาดแผลภายใน...
I had some bleeding last week.สัปดาห์ก่อนฉันตกเลือด
Back when you ripped my mother open on your way out of her and she bled to death.ตอนที่เจ้าทึ้งร่างแม่ข้าออกมา และนางตกเลือดจนตาย
It would have been shocking and painful, but the pen didn't sever any veins or arteries or damage the spinal cord.มันอาจทำให้ช็อคและเจ็บปวด แต่ปากกาไม่ทำให้เส้นเลือดขาด หรือว่าตกเลือดหรือ เกิดความเสียหายกับไขสันหลัง
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา,หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกเลือด
Back to top