ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกเมล็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกเมล็ด*, -ตกเมล็ด-

ตกเมล็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกเมล็ด (v.) granulate See also: produce seed lower Syn. ออกดอกเป็นเมล็ด, แตกเมล็ด, ออกเมล็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกเมล็ด
Back to top