ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกเบิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกเบิก*, -ตกเบิก-

ตกเบิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกเบิก (v.) obtain back-pay See also: receive overdue money, take remainder receipt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกเบิก
Back to top