ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกหาย*, -ตกหาย-

ตกหาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกหาย (v.) lose See also: miss
English-Thai: HOPE Dictionary
waif(เวฟ) n. บุคคลที่ไร้บ้านไร้เพื่อน,เด็กจรจัด,ของเก็บตก,ของตกหาย,ของไม่มีเจ้าของ,สัตว์หลงทางหรือไม่มีเจ้าของ,สัญญาณ, Syn. urchin,gamin
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dropoutสัญญาณตกหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกหาย
Back to top