ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกสนับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกสนับ*, -ตกสนับ-

ตกสนับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกสนับ (v.) overgrow upon the old grass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกสนับ
Back to top