ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกลูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกลูก*, -ตกลูก-

ตกลูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลูก (v.) give birth to See also: be delivered of a young, bring forth the young (used only for animals), foal, calve, drop a litter Syn. ออกลูก, คลอดลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viviparous-ตกลูกเป็นตัว [มีความหมายเหมือนกับ zoogenous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
foal (vi.) ตกลูก See also: ออกลูก, คลอดลูก Syn. give birth to
foal (vt.) ตกลูก See also: ออกลูก, คลอดลูก Syn. give birth to
give birth to (vi.) ตกลูก See also: ออกลูก, คลอดลูก
give birth to (vt.) ตกลูก See also: ออกลูก, คลอดลูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I made it back into town just as the last of the meteors were coming down.ผมกลับเข้าไปที่เมือง พอดีกับที่ดาวตกลูกสุดท้ายตกลงมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกลูก
Back to top