ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกพุ่มม่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกพุ่มม่าย*, -ตกพุ่มม่าย-

ตกพุ่มม่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกพุ่มม่าย (v.) become widowed See also: be a widow, be a widower Syn. เป็นม่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกพุ่มม่าย
Back to top