ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกปลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกปลัก*, -ตกปลัก-

ตกปลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกปลัก (v.) be stranded together in the dried place See also: be confined in small space Syn. ตกคลัก, จมปลัก, อัดออกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกปลัก
Back to top