ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกประหม่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกประหม่า*, -ตกประหม่า-

ตกประหม่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกประหม่า (v.) be flurried See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, หวั่นใจ Ops. มั่นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกประหม่า
Back to top