ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกน้ำมัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกน้ำมัน*, -ตกน้ำมัน-

ตกน้ำมัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกน้ำมัน (v.) (of an elephant) be in rut See also: rut Syn. ตกมัน, ซับมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกน้ำมัน
Back to top