ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกท้องช้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกท้องช้าง*, -ตกท้องช้าง-

ตกท้องช้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกท้องช้าง (v.) sag (of a kite string) Syn. ยาน, หย่อน, ห้อย Ops. ตึง
English-Thai: HOPE Dictionary
sag(แซก) vi.,vt.,n. (การ,ทำให้) จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ย้อยลง,โค้งลง,ลดลง,ลาดลง,ตกลง,ตกท้องช้าง,เอียงข้าง., Syn. bow,droop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกท้องช้าง
Back to top