ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกข่าว*, -ตกข่าว-

ตกขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกขาว (n.) leucorrhea See also: leukorrhoea Syn. มุตกิต, โรคระดูขาว, ระดูขาว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leucorrheaอาการตกขาว [การแพทย์]
Leukorrheaการตกขาว, ระดูขาว, ตกขาว, [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกข่าว
Back to top