ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกขุย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกขุย*, -ตกขุย-

ตกขุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกขุย (v.) granulate See also: produce seed lower Syn. ออกดอกเป็นเมล็ด, แตกเมล็ด, ตกเมล็ด, ออกเมล็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกขุย
Back to top