ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกกระไดพลอยโจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกกระไดพลอยโจน*, -ตกกระไดพลอยโจน-

ตกกระไดพลอยโจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกกระไดพลอยโจน (v.) confess See also: follow through after a false step
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'll confess.แต่ฉันจะตกกระไดพลอยโจน
If you continue to use, those will be the places you want to go.แล้วถ้าเธอใช้มันต่อไป ที่ที่เธอไม่อยากไป จะกลายเป็นที่ที่เธออยากไป ก็เหมือนตกกระไดพลอยโจน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกกระไดพลอยโจน
Back to top