ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยวาจา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยวาจา*, -ด้วยวาจา-

ด้วยวาจา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยวาจา (adv.) in words See also: in speech, on one´s words Syn. โดยคำพูด
English-Thai: HOPE Dictionary
parol(พะโรล) n. ข้อแถลง,แถลงความ,ด้วยวาจา
vocal(โว'เคิล) adj. เกี่ยวกับเสียงเปล่ง,เกี่ยวกับเสียงพูด,เกี่ยวกับเสียงร้อง,แสดงด้วยวาจา. n. เสียงดังกล่าว,เสียงร้อง., See also: vocally adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assumpsitการให้คำมั่นด้วยวาจา (ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parolทำด้วยวาจา, ปากเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal agreementข้อตกลงด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verbal contractสัญญาด้วยวาจา [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The more a man speaks sweetly to a woman, the more she insults him!บุรุษใดยิ่งพูดดีกับสตรีแล้ว ก็ย่อมถูกสตรีนั้นเชือดเฉือนด้วยวาจา!
It couldn't have been easy for Olivia to hear all that.เป็นคนที่แสดงด้วยวาจาเก่ง มันคงจะไม่ ง่ายสำหรับโอลิเวีย ทีจะฟังทั้งหมดนั้น
Just a non-violent verbal reminder.แค่จะมาเตือนความจำด้วยวาจา
An oral agreement is also an agreement.การตกลงด้วยวาจาถือเป็นข้อตกลง
How dare you speak to your King in that manner?กล้าดียังไง เจ้าจึงพูดกับพระราชาด้วยวาจาแบบนี้
You understand? A verbal agreement.คุณเข้าใจใช่มั๊ย สัญญาด้วยวาจา
First of all, she was verbally abusive.ก่อนอื่นเธอก็ไม่เหมาะสมด้วยวาจา
Commander?ผู้บัญชาการ ฉันต้องการให้คุณบอกฉันด้วยวาจา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยวาจา
Back to top