ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยความสมัครใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยความสมัครใจ*, -ด้วยความสมัครใจ-

ด้วยความสมัครใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยความสมัครใจ (adv.) voluntarily Syn. ด้วยความเต็มใจ, โดยสมัครใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voluntary Export Restraints (VERs) การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ การจำกัดการส่งออกซึ่งสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตโดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าอาจนำมาใช้ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงจำกัดการส่งออก (ดู Export Restraint Agreement) [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We all thank the families and friends of our proud sons enlisting in the army with the deepest of appreciationเราขอขอบคุณผู้ปกครอง และเพื่อนๆของเธอทุกคน และให้ภูมิใจต่อลูกชาย ที่สมัครเข้ามาเป็นทหารที่นี่ ด้วยความสมัครใจ และเล็งเห็นคุณค่าของทหารหาญ
But it was of my own free will that I tried to remain at Section 9.แต่มันก็ด้วยความสมัครใจของผม ที่จะเข้าไปอยู่ในแผนก 9.
You have come of your own free will to keep this appointment with the Wicker Man.คุณมาด้วยความสมัครใจเองนะ มาตามนัดครั้งนี้กับวิคเกอร์แมน ถอยไปนะ
Voluntary withdrawl.ถอดถอนด้วยความสมัครใจ
"Caleb, in the presence of God and these witnesses do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Catherine?"เคเลบ ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าพยานหลายคน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ แคทเทอรีน ใช่หรือไม่
"And, Catherine, do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Caleb?"แคทเทอรีน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ เคเลบ ใช่หรือไม่
But wonderful women died here tonight by their own choosing.ผู้หญิงที่น่ารักสองคนแต่ป่วยหนัก ตายที่นี่ในคืนนี้ด้วยความสมัครใจ
Each one of those five people climbed into a stranger's car voluntarily.หนึ่งในบรรดาห้าคน ขึ้นรถของคนแปลกหน้าด้วยความสมัครใจ
I seek only the assistance of the willing.ฉันขอเพียงความช่วยเหลือ ด้วยความสมัครใจ
We'd appreciate it if you came with us voluntarily.ช่วยมากับเราด้วยความสมัครใจได้ไหม
Charlotte came to live with me of her own volition.ชาร์ลอตตมาอยู่กับ ผมด้วยความสมัครใจของเธอเอง
I got in this car voluntarily, and I'll get right back out if you don't take me where I want to go.ผมขึ้นรถมาด้วยความสมัครใจ ผมมีสิทธ์ที่จะลงไปได้เหมือนกันนะ ถ้าคุณไม่พาผมไปที่นั่น
Girls come to me willingly.เด็กผู้หญิงมาหาฉันด้วยความสมัครใจเอง
A voluntary punishment to show remorse for a sin.การยอมรับโทษด้วยความสมัครใจ\ เพื่อแสดงความสำนึกผิดต่อบาป
When I awake Guinevere from her sleep, she must walk into the Cauldron of Arianrhod of her own will.นางจะต้องเดินลงไปในหม้อแห่งอาริแอนรอดด้วยความสมัครใจของนางเอง
He's not gonna tell me voluntarily.เค้าไม่มีทางบอกฉันด้วยความสมัครใจหรอก
Senator, I have come here to testify of my own free will.วอชิงตัน ดี.ซี. ท่านวุฒิสมาชิก ผมมาให้การด้วยความสมัครใจ
Senator, I have come here to testify of my own free will.ท่านวุฒิสมาชิก ผมมาให้การด้วยความสมัครใจ
I have come here to testify of my own free will.ผมมาให้การด้วยความสมัครใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยความสมัครใจ
Back to top