ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีมิดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีมิดี*, -ดีมิดี-

ดีมิดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีมิดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีมิดี
Back to top