ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดำเนินต่อไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดำเนินต่อไป*, -ดำเนินต่อไป-

ดำเนินต่อไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำเนินต่อไป (v.) carry on Syn. เป็นไป
English-Thai: HOPE Dictionary
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
pursuit(เพอซิวทฺ') n. การติดตาม,การไล่ตาม,การตามจับ,การดำเนินต่อไป,การดำเนินตาม,อาชีพ,การงาน,การเจริญรอย, Syn. chase
resume(รีซูม') vt. เริ่มต้นใหม่,กลับคืนใหม่,คืนสู่สภาพเดิม,เข้าครอบครองใหม่ vi. ดำเนินต่อไปใหม่,เริ่มต้นใหม่, See also: resumer n.
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings,emolument
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry on (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: ทำต่อไป Syn. continue
continue (vi.) ดำเนินต่อไป Syn. go along, go on, proceed
continue (vt.) ดำเนินต่อไป Syn. go along, go on, proceed
continue with (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: ทำต่อไป Syn. carry on
get along (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: มุ่งไปข้างหน้า, ไปข้างหน้า Syn. get along with, get on with, go along with
get on (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: ทำต่อไป Syn. carry on
go ahead (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: มุ่งหน้าต่อไป Syn. go ahead
go on (phrv.) ดำเนินต่อไป Syn. carry on
go on with (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: ทำต่อไป Syn. carry on
go upon (phrv.) ดำเนินต่อไป Syn. go on
hang over (phrv.) ดำเนินต่อไป
keep up (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: ทำต่อไป
pass on (phrv.) ดำเนินต่อไป Syn. move on
go forward (phrv.) ดำเนินต่อไป (ด้วยบางสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว) Syn. go ahead
carry on (phrv.) ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป) See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป Syn. carry on with
carry on with (phrv.) ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป) See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป Syn. carry on
get on with (phrv.) ดำเนินต่อไปกับ See also: ทำต่อกับ Syn. carry on
proceed with (phrv.) ดำเนินต่อไปด้วย
proceed from (phrv.) ดำเนินต่อไปยัง
proceed to (phrv.) ดำเนินต่อไปยัง Syn. progress to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, sir, I appreciate that you are different from your father, both in outlook and... temperament.กรุณา ดำเนินต่อไป เราขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าจอร์จ สู่สวรรคาลัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
As long as the sacrifices continued, twice a year -- once for the planting, once for harvest.ตราบเท่าที่การบูชายัญ ดำเนินต่อไป สองปี ครั้งแรกสำหรับการเพราะปลูก ครั้งที่สองสำหรับการเก็บเกี่ยว
Go on, idiots, show how happy you areดำเนินต่อไป, คนโง่บรม, แสดงวิธี happy you
Go on, wipe your face off.ดำเนินต่อไป, เช็ดหน้าของคุณออกจาก.
Go on, laughดำเนินต่อไป, เสียงหัวเราะ
From now on I shall conceal nothing.จากบนฉันจะซ่อนไม่มีสิ่งใด. \ NMay ที่ฉันดำเนินต่อไป?
Life goes on!ชีวิตต้องดำเนินต่อไป !
So, for the veteran southpaw, his summer of woes continues.สำหรับสิงห์อีซ้าย ฤดูร้อนแห่งความเศร้าดำเนินต่อไป
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป
The treatments have to continue.การรักษาต้องดำเนินต่อไป
Turn off the jukebox.การต่อสู้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้
That and guilt are the two emotions that keep a society humming.ซึ่ง ความผิดคือ มีสองอารมณ์ ที่ทำให้สังคมดำเนินต่อไปได้
All right ! Play will continue !เอาล่ะ การแข่งขันจะดำเนินต่อไป
But the cycle of bloodshed continues.แต่การนองเลือดยังดำเนินต่อไป
But, sweetie, life goes on.แต่ลูกรัก ชีวิติคงต้องดำเนินต่อไป
So they kept quiet. The parties would continue.ทั้งสองจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ และปาร์ตี้ก็ดำเนินต่อไป
Don't act so frailโลกของเธอก็ยังต้องดำเนินต่อไป
It's the only way to get by.เป็นทางเดียวที่จะดำเนินต่อไป
You call, I call, Dad wakes up, puts on coffee, never suspects a thing, you go back to work, life goes on.คุณโทร ผมโทร เช้ามาพ่อคุณตื่น กินกาแฟ ไม่รู้เรื่องอะไร คุณก็กลับไปทำงาน ชีวิตดำเนินต่อไป
Life goes on.ชีวิตต้องดำเนินต่อไป
The Great War rages on.มหาสงครามยังคงดำเนินต่อไป
I think folks carry on about heaven too much.ฉันคิดผู้คน\ดำเนินต่อไปเกี่ยวกับสวรรค์มากเกินไป.
You go on and live your life.คุณดำเนินต่อไปและมีชีวิตชีวิตของคุณ.
This program can go on. I'll make you a partner.โครงการนี้มันจะดำเนินต่อไป ผมจะเป็นคนดูแลคุณเอง
Conversation has a flow.บทสนทนาก็ดำเนินต่อไป
I kind of understand what happened between you two and that it still continuesฉันเข้าใจ เกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณ 2 คน และมันยังคงดำเนินต่อไป
The violence has continued unabated.ความรุนแรงยังดำเนินต่อไป
On the weather front, the Weather Bureau said in a statement that the effects of El Nino will probably continue indefinitely.หน่วยงานเกี่ยวกับสภาพอากาศ รายงานว่าผลกระทบจากเอลนินโญ่ จะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน
And now, Heroes continues.และเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป
Nonsense. We will continue.ไม่ เราจะดำเนินต่อไป
But the investigation is still under way and we should know more soon.แต่การสืบสวนยังดำเนินต่อไป เราคงได้รู้กันเร็วๆนี้
I will wait for Mrs. Shim's project to proceed no matter how it takes even if it takes 10 or 20 years.ไม่ใช่สิ,ผมจะรอดูโครงการของคุณดำเนินต่อไป ไม่ว่ามันจะใช้เวลา 10 หรือ 20 ปี
Competition will continue as scheduled.การแข่งขันจะดำเนินต่อไป กำหนดเป็น
All data will be transferred to this facility and the research will continue under my personal supervision.ข้อมูลทั้งหมดจะถูกถ่ายโอน มาที่ศูนย์แห่งนี้ และงานวิจัยจะดำเนินต่อไป ภายใต้การควบคุมโดยคนของผม
THE SEARCH FOR SIMON CONTINUESการค้นหาไซมอนยังดำเนินต่อไป
I promise that my work will continue.ผมสัญญา ว่างานผมจะดำเนินต่อไป
The la investigation is underway.การสอบสวนของ IA ดำเนินต่อไป
I promise that my work will continue.ชั้นสัญญาว่า งานของชั้นจะดำเนินต่อไป
Watch him.เราตรวจตราพวกเขา เราติดตามพวกเขา การโจมตีของพวกเขายังดำเนินต่อไป
(typing continues)(การพิมพ์ยังคงดำเนินต่อไป)

ดำเนินต่อไป ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดำเนินต่อไป
Back to top