ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาวหาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาวหาง*, -ดาวหาง-

ดาวหาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวหาง (n.) comet
English-Thai: HOPE Dictionary
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
comet(คัม'มิท) n. ดาวหาง, See also: cometary adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
comet(n) ดาวหาง
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cometsดาวหาง [TU Subject Heading]
Hale-Bopp cometดาวหางเฮล-บอพพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comet (n.) ดาวหาง
aphelion (n.) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์
coma (n.) กลุ่มเมฆล้อมรอบส่วนหัวของดาวหาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Powerful spells are bound by something even more powerful-- the moon, a comet, a doppelganger.คาถาที่ทรงพลัง จะเชื่อมโยงกับสิ่ง ที่ทรงพลังยิ่งกว่า เช่น พระจันทร์ ดาวหาง ตัวตายตัวแทน
Of planets, moons, and comets-- amounts to only five percent of what is actually there.ของดาวเคราะห์ดวงจันทร์และ ดาวหาง จำนวนเงินที่มีเพียงร้อยละ ห้าของสิ่งที่เป็นจริงมี เพราะมีความลึกลับยัง ไม่แก้ที่ใหญ่กว่า
Comet. Crystal. Spell.ดาวหาง,คริสตัล,เวทมนต์
The Comet of 1664 sent shivers of dread throughout Europe, and the terror seemed justified when the Plague and the Great Fire of London followed soon after.ดาวหางของ 1664 ส่งสั่นกลัวไปทั่วทวีปยุโรป และความหวาดกลัวดูเหมือน ธรรมเมื่อโรคระบาด
Because they cross the orbits of planets, comets frequently collide with them.ดาวหางชนกันบ่อยกับพวกเขา ดาวหางที่ทำส่วนใหญ่ของน้ำแข็ง
Downside--long time in between comets and a couple of hiccups along the way with the crystal, but the comet passed, and I got the crystal.ดาวหางต้อง โผล่มาอีกรอบ กลับหัวลง--ให้นานพอ ในระหว่างเวลาของดาวหาง สักสองอาการสะอึก กับแก้วคริสตัลนั่น
To their neighbors, the Luba, a comet foretold the death of a leader.ดาวหางทำนายการตายของผู้นำ
Some comets are flung out of the solar system to wander interstellar space.ดาวหางบางคนโยน ออกจากระบบสุริยะ การเดินอวกาศระหว่างดวงดาว แต่สำหรับคนอื่น ๆ ที่มี ชะตากรรมที่แตกต่างกัน
Some comets will be hurled out into the space between the stars.ดาวหางบางส่วนจะถูกโยนออกมา ลงในช่องว่างระหว่างดาว
To the Masai of East Africa, a comet meant famine.ดาวหางหมายถึงความอดอยาก เพื่อซูลูในภาคใต้
Halley's Comet most recently visited our neighborhood back in 1986.ดาวหางฮัลเลย์มากที่สุด เมื่อเร็ว ๆ นี้ใกล้เคียงของเรา กลับไปในปี 1986
Halley's comet is in free fall around the Sun.ดาวหางฮัลเลย์อยู่ในฤดู ใบไม้ร่วงฟรีรอบดวงอาทิตย์
Comets were portents of doom.ดาวหางเป็นสัญญาณของการลงโทษ ข้อแตกต่างในหมู่พวกเขา
The red comet means one thing, boy-- dragons.ดาวหางแดง มีเพียงความหมายเดียว เด็กน้อย-- มังกร
And yet, somehow, the comets keep coming.ดาวหางให้มา ออร์ตและนักดาราศาสตร์อื่น ๆ สงสัย
Comets don't make course corrections, General.ดาวหางไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น ท่านนายพล
Darkness, like a comet, like a ship, lo, passing into the night....เหมือนดาวหางหรือเรือ ที่ผ่านไปตอนกลางคืน
This is a 12-rounder, and this is the third round... and you and I are going to go out of here like Halley's comet.และคุณกับผมจะออกจากที่นี่ เหมือนดาวหางฮัลเลย์
Look at the chart, you'll see Halley's comet.ดูที่ตารางนี้ เธอจะเห็นดาวหางฮัลเล่ย์...
It is said the comet always precedes them.ว่ากันว่า... พวกมัน จะมีดาวหางนำทัพมาก่อน
"When the Jews return to Zion And a comet rips the sky,เมื่อไหร่ที่พวกยิวเขาไปที่ 'ไสอ้อน' และดาวหางอยู่บนท้องฟ้า
It's a comet in the shape of a glowing star, much like the Star of Bethlehem 2,000 years ago - only this one happened a little closer to home, on the European continent, just five years ago.ถ้ามันเป็นดาวหาง/Nในหางของมัน จะต้องเหมือนกับดวงที่ชื่อว่า "Bethlehem"/Nเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว ครั้งนี้มันเกิดขึ้นใกล้บ้าน/Nที่ยุโรป
"When the Jews return to Zion", and something about a comet.เมื่อชาวยิวกลับสู่ไสอัน และบางอย่างเกลียวกับดาวหาง
We've seen evidence of a comet.เราเห็ดได้ชัดจากดาวหาง
And a comet fills the sky,และดาวหางปรากฎบบท้องฟ้า,
Besides stars and planets, there is also the cometนอกจากดวงดาวต่างๆ และดาวเคราะห์แล้ว ยังมีดาวหาง
When a comet visits, it usually brings a beautiful spectacle what we call, shooting starsเมื่อดาวหางโคจรมา จะปรากฏความสวยงามขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเราเรียกว่า ดาวตก
I would say that it was a meteor, but the trail's all wrong.ผมจะบอกว่ามันเป็นดาวหาง แต่หางไม่ใช่ทั้งหมด
Like a comet maybe or a meteor?เหมือนดาวหาง หรือดาวตกน่ะเหรอ
It's kind of like being chained to a comet.มันรู้สึกเหมือนกับถูกล่ามโซ่ติดไว้กับดาวหาง
Thanks, Jer. So you gonna watch the comet later?เธออยากไปดูดาวหาง หลังจากนี้ไหม?
You know, that comet it's been traveling across space for thousands of years.รู้มั้ย ดาวหาง... เดินทางข้ามอวกาศเป็นพันๆปี
But in order to give the crystal its power, emily used the comet that was passing overhead, and in order for that crystal to work again... the comet had to return.แต่การทำให้ คริสตัลมีพลัง เอมิลี่ได้ใช้พลังดาวหาง ที่พุ่งผ่านเหนือหัว และนั่นคือวิธีการ ทำให้คริสตัลใช้งาน ได้อีกหน...
And then caroline got the crystal, and now bonnie has the crystal, and here we are.แต่ตอนที่ดาวหางผ่านไป และฉันก็ได้คริสตัลมา และตอนนั้นแคโรไลน์ ก็เอาคริสตัลไป และตอนนี้อยู่ในมือ ของบอนนี่
To explain that comet in the sky.เรื่องที่จะช่วย อธิบายเรื่องดาวหางที่ตกจากฟ้่า
I arrived around half-past comet,ฉันมาถึงตอนดาวหาง โผล่มาได้ครึ่งทาง
I've been in Mystic Falls since the comet, Damon.ฉันเข้ามาอยู่ในเมืองมิสซิคฟอลส์ ตั้งแต่ตอนดาวหางโผล่น่ะ เดม่อน
Some think asteroid, nuclear war,บ้างคิดว่าจะมีดาวหางพุ่งชน สงครามนิวเคลียร์
Now, Sozin's Comet is returning in three years.ตอนนี้ เมื่อดาวหางดวงนี้กลับมา ในรอบสามปี.
It is some meteor that the sun exhal'd, to be to thee a torch bearer, to light thee on thy way to Mantua.เป็นเพียงดาวหางซึ่งปะทุจากพระสุรีย์ สำหรับในคืนนี้เป็นคบเพลิงนำพี่ยา เหมือนส่องวิถีให้ดำเนินสู่มันตุวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาวหาง
Back to top