ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาวยูเรนัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาวยูเรนัส*, -ดาวยูเรนัส-

ดาวยูเรนัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวยูเรนัส (n.) Uranus
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Uranus (n.) ดาวยูเรนัส See also: ดาวยูเรนัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For a god-centered universe, one has to think, well, first, what are the requirements for God?ค้นพบสี่ดวงจันทร์ใหม่รอบดาว เสาร์ดาวเนปจูนและดาวยูเรนัส
I want to sit under Uranus.ฉันอยากนั่งใต้ดาวยูเรนัส (Ur-Anus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาวยูเรนัส
Back to top