ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาวพฤหัสบดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาวพฤหัสบดี*, -ดาวพฤหัสบดี-

ดาวพฤหัสบดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวพฤหัสบดี (n.) Jupiter
English-Thai: HOPE Dictionary
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Jupiter (n.) ดาวพฤหัสบดี See also: ดาวจูปีเตอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
The gravitational pull of Venus-- small but close-- and that of Jupiter-- distant but massive-- tilted the Earth's axis this way and that... and ever so slightly tweaked the shape of its orbit.แรงโน้มถ่วงของ ดาวศุกร์ ขนาดเล็ก แต่เข้าใกล้ และของ ดาวพฤหัสบดี ไกล แต่มาก
Jupiter. Nice to meet you.ดาวพฤหัสบดี ยินดีที่ได้พบคุณ
Jupiter. Just breathe.ดาวพฤหัสบดี เพียงแค่หายใจ
Jupiter's Great Red Spot.ดาวพฤหัสบดีเป็นจุดแดงใหญ่
Jupiter Jones... will you marry me?ดาวพฤหัสบดีโจนส์... คุณจะแต่งงานกับฉัน?
Jupiter, get up. Make the coffee.ดาวพฤหัสบดีได้รับการขึ้น ทำกาแฟ
Jupiter, get up!ดาวพฤหัสบดีได้รับการขึ้น!
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น
The monolith near Jupiter, it is the same?เสาหินที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีก็ เป็นเหมือนกันหรือไม่
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม
Could we talk to Jupiter?เราสามารถพูดคุยกับดาวพฤหัสบดี?
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน
You have cock to rival Jupiter himself.คุณมีไก่ให้คู่ต่อสู้ ดาวพฤหัสบดีตัวเอง
I, Octavius Tarsus, swear by Jupiter Optimus Maximus, that I shall uphold and defend the Republic.ผม Octavius​​ เท้า สาบาน ดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ว่าข้าพเจ้าจะรักษา และปกป้องก.
By Jupiter Optimus Maximus, I so swear.โดยดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ดังนั้นฉันสาบาน
By Jupiter Optimus Maximus, we so swear.โดยดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ เราจึงสาบาน
Look at the cock on this one, dangling as if from Jupiter himself!ดูในไก่ที่ห้อย ราวกับว่ามันเป็นดาวพฤหัสบดีตัวเอง!
I would hold it as a blessing from Jupiter himself, if you would join with us.มันจะให้ศีลให้พร ดาวพฤหัสบดีตัวเองถ้าคุณมากับเรา
A belt of rocky asteroids circles the sun between the orbits of Mars and Jupiter.เข็มขัดของดาวเคราะห์ น้อยหินวงกลมอาทิตย์ ระหว่างวงโคจรของดาว อังคารและดาวพฤหัสบดี
With its four giant moons and dozens of smaller ones Jupiter is like its own little solar system.กับสี่ดวงจันทร์ยักษ์และ หลายสิบคนเล็กของตน ดาวพฤหัสบดีอยู่เช่นระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ของตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ
It lies between the orbits of Jupiter and Mars.มันอยู่ระหว่างวงโคจรของ ดาวพฤหัสบดีและดาวอังคาร
They gave us our first close-up look at Jupiter's Great Red Spot, a hurricane three times the size of Earth and one that's been raging since at least 1644, when it was first observed.พวกเขาทำให้เราดูอย่าง ใกล้ชิดครั้งแรกของเรา ที่ดาวพฤหัสบดีจุดแดงใหญ่, พายุเฮอริเคนสามเท่าของโลก
The Voyagers discovered the first active volcano on another world, on Jupiter's moon Io... and an ocean beneath the icy surface of the moon Europa... with at least twice as much water as we have here on Earth.กัค้นพบภูเขาไฟที่ใช้งานครั้งแรก ในอีกโลกหนึ่งใน ดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไอโอ และมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็ง
Back in 1979, when both Voyagers rounded Jupiter, its massive gravity acted as a slingshot, flinging them out of the solar system to travel among the stars of our galaxy for a billion years.ย้อนกลับไปในปี 1979 เมื่อ ทั้งสองกักลมดาวพฤหัสบดี แรงโน้มถ่วงขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่เป็นหนังสติ๊ก, โยนพวกเขาออกจากระบบสุริยะ
How's my Jupiter?วิธีการของดาวพฤหัสบดีของฉันได้อย่างไร
She is our Jupiter.เธอเป็นดาวพฤหัสบดีของเรา
Over my dead body we will name her "Jupiter."กว่าศพฉัน เราจะตั้งชื่อเธอว่า "ดาวพฤหัสบดี".
But I was born in the house of Leo... with Jupiter rising at twenty-three degrees ascendant.แต่ผมก็เกิดในบ้านของลีโอ... กับดาวพฤหัสบดีที่เพิ่มขึ้นที่ยี่สิบสามองศาลัคนา .
Fallen in love, Jupiter?ตกหลุมรักดาวพฤหัสบดี?
Exactly. Now, you're a smart girl, Jupiter.ว่า ตอนนี้คุณเป็นสาวสมาร์ทดาวพฤหัสบดี
It's just a planet, Jupiter.มันเป็นเพียงดาวเคราะห์ดาวพฤหัสบดี
Precisely. And since Jupiter is an Abrasax, you can understand why I helped her get off that planet.แม่นยำ และเนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ Abrasax,
If I did, then Jupiter would be dead and Balem would still own the earth.ถ้าผมทำแล้วดาวพฤหัสบดีจะตาย Balem และจะยังคงเป็นเจ้าของแผ่นดิน
Life... is an act of consumption...ชีวิต... คือการกระทำของการบริโภค... ดาวพฤหัสบดี
You see Jupiter?- เราขอโทษ เห็นดาวพฤหัสบดีไหม
Go ahead. Shoot for it, you fucking idiot. Look, there's the North Star right there.มองหาดาวพฤหัสบดีสิ ดาวเหนืออยู่นั่น
Did you see Jupiter, you fucking asshole?เห็นดาวพฤหัสบดีไหม บ้าเอ๊ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาวพฤหัสบดี
Back to top