ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาวพระเกตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาวพระเกตุ*, -ดาวพระเกตุ-

ดาวพระเกตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวพระเกตุ (n.) Neptune Syn. ดาวเกตุ
English-Thai: HOPE Dictionary
neptune(เนพ'ทูน) n. พระสมุทร,ดาวพระเกตุ
English-Thai: Nontri Dictionary
Neptune(n) ดาวพระเกตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาวพระเกตุ
Back to top