ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาวพระพุธ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาวพระพุธ*, -ดาวพระพุธ-

ดาวพระพุธ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวพระพุธ (n.) mercury See also: the planet mercury Syn. ดาวพุธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาวพระพุธ
Back to top