ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดังต่อไปนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดังต่อไปนี้*, -ดังต่อไปนี้-

ดังต่อไปนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังต่อไปนี้ (det.) as follow Syn. ดังนี้
English-Thai: HOPE Dictionary
hereinafteradv. ดังต่อไปนี้
run(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
as follows (adv.) ดังต่อไปนี้ See also: ดังนี้
hereinafter (adv.) ดังต่อไปนี้ (คำทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
I present the following document for the committee's edification.{\cHFFFFFF}ผมนำเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ สำหรับการสั่งสอนของคณะกรรมการ
What's the message? The message as folIows:อะไรข้อความหรือไม่ ข้อความ ดังต่อไปนี้:
Keep away from me. You've been following me all your life.เก็บให้ห่างจากฉัน คุณได้รับ ดังต่อไปนี้ชีวิตของฉันท
Who have been through similar traumatic experiences... that the following moments kind of feel like you're moving kind of in slow motion.ที่ได้รับผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่คล้ายกัน ... ที่ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ชนิดของรู้สึกเหมือนคุณกำลังย้ายชนิดของในการเคลื่อนไหวช้า
We do wish to make clear, however, that this invitation is absolutely conditional upon the following:เราขอบอกให้ชัดเจน ว่าการเชิญครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
Produced the following slideshow from the bottoms of their hearts...คุณเอโนคิโด้ มิกิโอะ ได้ทำสไลด์ดังต่อไปนี้จากใจของคนทั้งคู่
The court sentences the accused as follows:ศาลตัดสินให้ลงโทษดังต่อไปนี้
The court sentences the accused, Schmitz, to imprisonment for life.ศาลตัดสินให้ลงโทษดังต่อไปนี้ ชมิดส์ ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต
Prosecution, request the sentence.ศาลจะอ่านคำพิพากษาดังต่อไปนี้
In the voting, you beat out the following losers:จากการโหวต คุณได้คะแนนมากกว่าไอ้ขี้แพ้ดังต่อไปนี้;
A black man follows me everywhere when it's sunny.ชายผิวดำคนดังต่อไปนี้ฉัน ทุกที่เมื่อมันแดด
I'm not following anybody anymore.ผมไม่ได้ดังต่อไปนี้ใครอีกต่อไป.
They stopped following us.พวกเขาหยุดการดังต่อไปนี้เรา
In Britania, barbarian woman, following of most of their man, seek up fight againts Rome's enforce.ในราชผู้หญิงคนเถื่อนดังต่อไปนี้มากที่สุดของคนของพวกเขาแสวงหาการต่อสู้ againts กรุงโรมบังคับใช้
You might look through them bulrushes! - I ain't following you, Tom.ฉันไม่ได้ดังต่อไปนี้คุณทอม
Wherever Selene goes, trouble surely follows.เมื่อใดก็ตามที่ลีนไปแน่นอน ปัญหาดังต่อไปนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดังต่อไปนี้
Back to top