ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดอกเข็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดอกเข็ม*, -ดอกเข็ม-

ดอกเข็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกเข็ม (n.) Rauvolfia serpentine Syn. ต้นเข็ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
salverform; hypocrateriform-รูปดอกเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดอกเข็ม
Back to top