ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงหทัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงหทัย*, -ดวงหทัย-

ดวงหทัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงหทัย (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหฤทัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงหทัย
Back to top