ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงตาเห็นธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงตาเห็นธรรม*, -ดวงตาเห็นธรรม-

ดวงตาเห็นธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงตาเห็นธรรม (n.) spiritual eye See also: the eye which sees the Law Syn. ธัมมจักขุ, ตาธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงตาเห็นธรรม
Back to top