ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงดารา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงดารา*, -ดวงดารา-

ดวงดารา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงดารา (n.) star Syn. ดาว, ดารา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the stars came out in search of the moonดวงดาราขึ้นสู่ฟ้า ออกตามหาดวงจันทรา
The stars came out in search of the moonดวงดาราขึ้นสู่ฟ้า ออกตามหาดวงจันทรา
The star of Bethlehem bathing the common man.ดวงดาราแห่งเบ็ธเลเฮมสาดแสง ส่องปวงชน
You have the moon, you have the tide, you have the stars.คุณมีจันทรา มีเทศกาล และมีดวงดารา
When I ask the midnight sky the stars just shineเมื่อฉันถามดวงดาว ดวงดาราเปล่งประกาย
You shall not see the star, touch it, smell or hear it.แต่เจ้าจะไม่มีวันเห็น ได้สัมผัส ได้กลิ่นไอ หรือได้ยินดวงดาราอีก
Trade the sun for moon and stars.แลกแสงอาทิตย์ เพื่อพระจันทร์กับดวงดารา
Never go outside those stars.อย่าออกนอกเส้นดวงดารา
The sky is filled with the stars but how many are mineท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดารา หากแต่เท่าไรกันที่เป็นของฉัน
"The sky is filled with stars"ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดารา
Then you shall return to me, my sun and stars.ท่านจึงจะกลับมาหาข้า สุริยันและดวงดาราแห่งข้า
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส)
♪ Ooh... ♪ ♪ The sun goes down, the stars come out ♪ ♪ And all that counts is here and now ♪ ♪ My universe will never be the same ♪#ฮูววววว# #ตะวันลับขอบฟ้า ดวงดาราพร่างพราว# #และทุกสิ่งทุกอย่าง ได้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้#
♪ The sunoes down ♪ ♪ The stars come out ♪ ♪ And all that counts ♪ ♪ Is here and now ♪ ♪ My universe ♪#ตะวันลับขอบฟ้า # #ดวงดาราพร่างพราว# #และทุกสิ่งทุกอย่าง #
♪ Whoa-oa-oa ♪ ♪ Oh, oh, oh ♪ ♪ The sun goes down ♪ ♪ The stars come out ♪ ♪ And all that counts ♪#โว้ว โว โว โอ โอ โอ# #ตะวันลับขอบฟ้า# #ดวงดาราพร่างพราว#
I read "The Seven-Pointed Star."ข้าอ่านหนังสือ "ดวงดาราทั้งเจ็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงดารา
Back to top