ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงกมล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงกมล*, -ดวงกมล-

ดวงกมล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงกมล (n.) heart Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงกมล
Back to top