ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฐานสิงห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฐานสิงห์*, -ฐานสิงห์-

ฐานสิงห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฐานสิงห์ (n.) lion shaped pedestal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฐานสิงห์
Back to top