ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซ่าหริ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซ่าหริ่ม*, -ซ่าหริ่ม-

ซ่าหริ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่าหริ่ม (n.) Sarim See also: chilled sweet vermicelli in coconut milk Syn. ซาหริ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซ่าหริ่ม
Back to top