ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่องว่างระหว่างวัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่องว่างระหว่างวัย*, -ช่องว่างระหว่างวัย-

ช่องว่างระหว่างวัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องว่างระหว่างวัย (n.) generation gap
ช่องว่างระหว่างวัย (n.) generation gap
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How will you understand, Parvez? This is called generation gap.นายจะเข้าใจได้ไง,ปราเวซ นี่เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัย
What a generation gap...-เฮ้อ จริงๆเลย นี่แหละที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัย...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่องว่างระหว่างวัย
Back to top