ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุ่มอกชุ่มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุ่มอกชุ่มใจ*, -ชุ่มอกชุ่มใจ-

ชุ่มอกชุ่มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุ่มอกชุ่มใจ (v.) be joyful See also: be joyous, be cheerful, be refreshing Syn. อิ่มเอิบใจ
ชุ่มอกชุ่มใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุ่มอกชุ่มใจ
Back to top