ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุมชนแออัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุมชนแออัด*, -ชุมชนแออัด-

ชุมชนแออัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุมชนแออัด (n.) slum Syn. สลัม
English-Thai: Nontri Dictionary
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slumชุมชนแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's all kinds of ghettos in the world.ชุมชนแออัดแบบสลัมมันก็มีอยู่ทั่วโลกนั่นแหละ
Only in the poorest districts, which hold no interest for the gangs can people live in peace.จะมีก็เพียงแหล่งชุมชนแออัดเท่านั้น ที่ซึ่งไม่เคยอยู่ในสายตาของมัน... ...และเป็นที่ซึ่งผู้คนพอจะอยู่ได้อย่างสงบสุข
I'm here to protest against removing this slum!ดิฉันมานี่เพื่อคัดค้าน การโยกย้ายชุมชนแออัดคะ!
Most of them live in a dreadful facility on skid row.คนพวกนี้อยู่ในย่านชุมชนแออัด
I've got a hit, Mr. Reese, a youth hostel in hell's kitchen.ผมเจออะไรเข้าแล้ว คุณรีส หอพักแห่งหนึ่งในย่านชุมชนแออัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุมชนแออัด
Back to top