ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุกชุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุกชุม*, -ชุกชุม-

ชุกชุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุกชุม (v.) abound See also: be plentiful, be abundant, be ample Syn. ชุม, มาก, มากมาย Ops. น้อย, ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย
Which is where the kelp and the little fish are which is why you got some big fish here today.มีสาหร่ายสีน้ำตาล ปลาอยู่กันชุกชุม รับรองวันนี้คุณได้ปลาตัวโตแน่นอน
) We'll be travelling through bandit-infested lands.เราจะเข้าไปในดินแดนที่มีโจรชุกชุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุกชุม
Back to top