ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุก*, -ชุก-

ชุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุก (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มาก, ดาษดื่น, มากมาย, ชุกชุม, หนาแน่น, ล้น, ท่วมท้น Ops. น้อย
ชุกชี (n.) plaster base of a Buddha image Syn. จุกชี
ชุกชุม (v.) abound See also: be plentiful, be abundant, be ample Syn. ชุม, มาก, มากมาย Ops. น้อย, ขาดแคลน
English-Thai: HOPE Dictionary
frequency(ฟรีเควิน'ซี) n. ความถี่,การเกิดขึ้นถี่,ความบ่อย,ความชุก,อัตราการปรากฎขึ้น
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นนิสัย,เป็นนิจสิน,เป็นประจำ,มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย,ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant,common ###A. revisit
English-Thai: Nontri Dictionary
frequent(adj) เสมอ,บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน
rainy(adj) มีฝนชุก,เปียกฝน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malarious๑. -ไข้จับสั่น, -มาลาเรีย [มีความหมายเหมือนกับ malarial; palustral]๒. -ไข้จับสั่นชุก, -มาลาเรียชุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluvialเกี่ยวกับฝนชุก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prevalenceความชุกของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sook, you ain't got to worry about me.ชุก เธอไม่ต้อง เป็นห่วงพี่หรอกนะ
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย
Which is where the kelp and the little fish are which is why you got some big fish here today.มีสาหร่ายสีน้ำตาล ปลาอยู่กันชุกชุม รับรองวันนี้คุณได้ปลาตัวโตแน่นอน
And severe thunderstorms and localized downpoursมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกชุก
It's common sense to avoid densely populated areas.คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม
I thought you had Glee practice, my little multitasking star.นึกว่าเธอไปชมรมร้องเพลงซะอีก แม่ดารางานชุก
) We'll be travelling through bandit-infested lands.เราจะเข้าไปในดินแดนที่มีโจรชุกชุม
Betsy, we're told that this is gonna be the wettest summer in over 100 years!เบ็ตซี่เราบอกว่านี่เป็น gonna เป็นฤดูร้อนฝนตกชุกในกว่า 100 ปี!
Yeah, she'll be fine. We're just in the middle of our busy season.เธอสบายดีครับ แค่ช่วงนี้เรามีงานชุกมาก
Those period costumes are so much prettier.แต่ชุกสมัยก่อนนั้นสวยกว่า
The year of Gichook (Earth Ox) [1409]...ในปี กีชุก (ปีฉลู) [1409]
The year of Gichook (Earth Ox) [1409],ในปี กีชุก (ปีฉลู) [1409]
After the incident of Gichook year.หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีกิชุก
I, Shin Sook Joo, will make Grand Prince Sooyang into a great king.ข้า ชินชุกจู จะทำให้องค์ชายใหญ่ซูยัง เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่
I know. And Kick prefers the term "Soiree."ฉันรู้ และ ฉันว่าคิกชอบชุกแบบ Soiree มากกว่านะ
And like everyone else at the time, he assumed the prevalence of lead occurred naturally.และเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในเวลานั้น เขาคิดว่าความชุกของ ตะกั่วที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุก
Back to top