ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชิงดีชิงเด่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชิงดีชิงเด่น*, -ชิงดีชิงเด่น-

ชิงดีชิงเด่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิงดีชิงเด่น (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
English-Thai: HOPE Dictionary
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel
English-Thai: Nontri Dictionary
emulation(n) ความแข่งดี,ความชิงดีชิงเด่น,การแข่งขัน,การเอาอย่าง
emulous(adj) ซึ่งแข่งดี,ซึ่งแข่งขัน,ซึ่งเอาอย่าง,ซึ่งชิงดีชิงเด่น
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we're always fighting and competing with each other.แต่เราทะเลาะกัน และชิงดีชิงเด่นกันตลอด
Men were wired to fight each otherชายเราถูกลิขิตให้เกิดมาต่อสู้ชิงดีชิงเด่นกัน
After a fierce campaign, I happily concede this baby to you.หลังชิงดีชิงเด่นกันมาอย่างดุเดือด ผมยอมรับโดยดุษฎี ว่าเด็กคนนี้คือลูกของคุณ
Sibling rivalry, backstabbing, familial manipulation.การชิงดีชิงเด่นของพี่น้อง ,ทรยศหักหลัง โกงกันในครอบครัว
Because I'm an only child and I'm curious about sibling rivalry.เพราะฉันเป็นลูกคนเดียวในสมรสที่ชิงดีชิงเด่นกัน
Worst case of sibling rivalry I've ever seen.เป็นเรื่องพี่น้องชิงดีชิงเด่นที่แย่ที่สุด เท่าที่เคยเห็นเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชิงดีชิงเด่น
Back to top