ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชาวปาทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชาวปาทาน*, -ชาวปาทาน-

ชาวปาทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวปาทาน (n.) Afghan See also: Paskistan Syn. ปาชตุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชาวปาทาน
Back to top