ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชาวคณะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชาวคณะ*, -ชาวคณะ-

ชาวคณะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวคณะ (n.) staff See also: members of staff, staff members, members of group Syn. หมู่คณะ
English-Thai: HOPE Dictionary
member(เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชาวคณะ
Back to top