ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชายตาดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชายตาดู*, -ชายตาดู-

ชายตาดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายตาดู (v.) look sideways See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at Syn. ชายตาแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jerry invited us all up here so we could catch a glimpse of his bank account.เจอร์รี่ชวนพวกเราทั้งหมด งั้นเราควรขึ้นไปข้างบนกัน ชายตาดูบัญชี ธนาคารเขา
And you never look at the girls?แล้วไม่เคยชายตาดูสาวๆเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชายตาดู
Back to top