ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นผู้ใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นผู้ใหญ่*, -ชั้นผู้ใหญ่-

ชั้นผู้ใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นผู้ใหญ่ (adj.) high ranking See also: senior, high level Ops. ชั้นผู้น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.
secretary(เซค'ริเทอรี) n. เลขานุการ,เลขาธิการ,เลขานุการส่วนตัว,ผู้ทำหนังสือ,รัฐมนตรี,เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐ,โต๊ะเขียน, See also: secretaryship n. pl. secretaries, Syn. stenographer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are the senior officer.คุณเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่
And learned of it from one of his high priests.รู้มาจากหนึ่งในพระชั้นผู้ใหญ่
You've been charged with killing a senior officer.นายถูกจับข้อหาฆ่านายทหารชั้นผู้ใหญ่
John pekarsky was the senior trooperจอห์น เพอคาสกี้ นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
It's only fitting that these go to GooYa Elders.ชุดพวกนี้ใช้เฉพาะชั้นผู้ใหญ่ของคูยา
This is processing.ไม่มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นผู้ใหญ่
Back to top