ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชักสีหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชักสีหน้า*, -ชักสีหน้า-

ชักสีหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's right. you definitely have the look.พี่พูดถูก เธอชักสีหน้าแน่นอน
Edward making faces at you.เอ็ดเวิร์ดชักสีหน้าใส่พ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชักสีหน้า
Back to top