ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชราภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชราภาพ*, -ชราภาพ-

ชราภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
geratologyn. ชราภาพวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับวัยชรา., See also: geratologic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gerontologyชราภาพวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
senilityชราภาพ, วัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
senescence (n.) ชราภาพ See also: ความชรา Syn. senility
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's an old woman... practically senile.เธอเป็นคนแก่ ที่จริงแล้วชราภาพด้วยซ้ำ
You may be old but I cannot let this pass.ท่านอาจจะชราภาพ แต่ข้าไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้
You shall never again weaken or age.ท่านจะไม่มีวันอ่อนแอหรือชราภาพลงอีกเลย
My agedness is not a penalty for my faults.ผมไม่คิดว่าความชราภาพของผมในวันนี้ เป็นการลงทัณฑ์แต่อย่างใด
In the last few years, you see any signs of senility?ในช่วงไม่กี่ปี\ คุณเห็นสัญญาณความชราภาพมั้ย
I am too old to fight this war.เราชราภาพเกินจะสู้ศึกนี้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชราภาพ
Back to top