ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชมพู่สาแหรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชมพู่สาแหรก*, -ชมพู่สาแหรก-

ชมพู่สาแหรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชมพู่สาแหรก (n.) Malay apple

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชมพู่สาแหรก
Back to top