ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉิวเฉียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉิวเฉียว*, -ฉิวเฉียว-

ฉิวเฉียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉิวเฉียว (v.) approach See also: be near, be almost, come near Syn. เฉียด, เกือบ, จวนจะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉิวเฉียว
Back to top