ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้างแรงงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้างแรงงาน*, -จ้างแรงงาน-

จ้างแรงงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้างแรงงาน (v.) hire the services of someone Syn. ว่าจ้างแรงงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I don't hire the day laborers; the fairground does that.จ้างแรงงานรายวัน ลานแสดงนิทรรศการณ์เป็นคนจ้าง
But, lucky for you, the owner is too cheap to hire real movers, so all the beds are still here.คุณโชคดีนะคะ เจ้าของโรงแรมจ้างแรงงานถูกไปหน่อย ก็เลยเหลือเตียงอยู่ในทุกห้อง
You're looking to see if I'm hiring illegals?คุณมาดูว่าผมจ้างแรงงานผิดกฏหมายใช่ไหม
Hey, Carl... it looks like Mr. Munson hired some muscle.เฮ้ คาร์ล... ดูเหมือนคุณมันสันจ้างแรงงานล่ำบึ้ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้างแรงงาน
Back to top